60 ปี อนุรักษ์สัตว์ป่าไทยป้องกันการถูกล่า

142

สบอ.16 จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 60 ปีแห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทยและการป้องกันสัตว์ป่าไม่ให้ถูกล่า เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายยิ่งยศ ทิโน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน ผอ.สบอ.ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทยเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมประสานความร่วมมือ ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ องค์กภาคเอกชน มูลนิธิ ชุมชน ตลอดจนเยาวชนนักเรียนจาก 5 โรงเรียนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภู อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับความเป็นมาของวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เริ่มจาก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์และทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลงพระนามในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 นับแต่นั้นมาการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จนกระทั่งในปี พศ. 2511 รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติต่อเนื่องกันมาทุกปี

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าที่จะต้องดำรงอยู่อย่างปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ สมดุลกับธรรมชาติ ป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากสัตว์ป่าสู่คน ซึ่งทั้งชุมชนและสัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย เกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในอนาคตสืบไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน