พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน คุมเข้ม covid- 19

162

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 ในพื้นที่ ประกอบด้วย ให้มีการเฝ้าระวังในหมู่บ้านชุมชนกรณีมีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แนะนำการปฏิบัติตัวแล้ว แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับทราบและดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ให้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรมรวมทั้งกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกและเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค covid-19 ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย 100%  เน้นการทำความสะอาดมือ สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่มีคนจำนวนมากและให้ติดตั้งและสแกน application ไทยชนะ อยู่เสมอ ให้พิจารณาปิด หรือจำกัดเวลาเปิด และปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามความเหมาะสม

พร้อมกันนี้ยังได้สั่งห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า และออกนอกพื้นที่ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนการรวมคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้มีการปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับอำเภอ โดยให้พิจารณาลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง ให้มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม ให้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้วางแผนไว้  ทั้งนี้ให้ผู้จัดกิจกรรมควบคุมกำกับการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดกรณีที่มีความจำเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมหรือความเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งยกเลิกเนื่องจากไม่มีการควบคุมกำกับตามแผนที่เสนอ ให้ผู้จัดกิจกรรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ให้นายอำเภอซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคทั้งในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้ดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศนี้

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ. แม่ฮ่องสอน/รายงาน