ธ.ก.ส.สกลนคร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

239

ที่ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสกลนคร   นายชูชัย กาญจนสรรพกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร  จัดแถลงข่าวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว โดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด  ในส่วนของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ให้กับเกษตรกร จำนวน 143,025 ราย เป็นเงิน 713,091,462.83 บาท พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการภายใต้มาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกอบไปด้วย โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2563/64  โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64  และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 28,046.82 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน   ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ธ.ก.ส. ทุกสาขาในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร ได้โอนเงินงบประมาณตามโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 967,538,958 บาท  เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง จำนวน 174,737 ครัวเรือน ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่าน Application ธ.ก.ส. A-mobile และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect ก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line official BAAC Family เมื่อเงินโอนเข้าบัญชี นอกจากโครงการตามนโยบายรัฐดังกล่าวแล้วทาง ธ.ก.ส. ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินแก่ลูกค้าในการลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ ประกอบด้วย โครงการชำระดีมีคืน สำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ    และโครงการลดภาระหนี้สำหรับหนี้เงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือมีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน