SPRC ขนความรู้พร้อมความสนุก มอบแก่น้อง ๆ

95

ผู้สื่อข่ายรายงานว่า บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) นำโดย นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง พร้อม นางสาวพรทิพย์ วีระพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดตากวน โดยมีนางรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน และคณะครูร่วมกิจกรรม

นายวิชัย. ชุณหสมบูรณ์ กล่าวว่ากิจกรรมนี้ประกอบด้วย การมอบสื่อการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และฐานเสริมสร้างความรู้ทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานความรู้และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวโรคโควิด-19, 2. ฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ, 3. ฐานสังคมออนไลน์ (Social Media) และคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา, 4. ฐานรักการออม (Happy Money) และ 5. ฐานความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยในวัยเรียน ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 จำนวนกว่า 70 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ เพื่อให้ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้นอกจากตำรา เสริมสร้างทักษะการกล้าแสดงออกในด้านที่ดี ปลูกฝังเรื่องการออมเงิน อีกทั้งยังเป็นการมอบความสนุกสนานและแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่น้อง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ โรงเรียน และชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักดีถึงการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันแก่ผู้อื่น และการอยู่กับพี่ น้องในชุมชนรอบข้างร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน