รพ.บ้านโป่ง ซ้อมแผนรับสถานการณ์โควิด-19

124

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง มอบหมายให้ พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล นพ.ณัฐพัฒน์ จันมะโน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช นพ.วิกรม์ ปรีชาปัญญากุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน และ พญ.ระวิวรรณ ดิลกอุดมชัย พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมซักซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีอาการวิกฤตฉุกเฉิน

สมมุติเหตุการณ์ภายในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้รับแจ้งพบผู้ป่วยชาย อายุ 45 ปี มีอาการไข้ หายใจเหนื่อยหอบมาก มีประวัติเสี่ยง เดินทางไปในที่ชุมชน และไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย พักอาศัยในเขตอำเภอบ้านโป่ง ต่อมา รถพยาบาล EMS พร้อมทีมที่ใส่ชุด PPE ไปรับตัวจากที่บ้าน นำมาใส่ท่อช่วยหายใจภายในห้อง Negative pressure ที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ก่อนเคลื่อนย้ายโดยเปลที่มีระบบ Negative pressure นำส่งรักษาตัวต่อที่ห้อง Negative pressure ในห้องผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่ เน้นหลัก 2P Safety เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลบ้านโป่ง ยังได้เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น อาทิเช่น หุ่นยนต์ปิ่นโตพระราชทาน ระบบคุยผ่านโทรศัพท์ เครื่องทำห้องความดันลบ และระบบการจัดการในห้องแยกโรค เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจโควิด-19 ต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน