พัทลุงเปิดโครงการทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน

414

วันที่ 23 ธ.ค. ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล  อ.เมืองพัทลุง  นายแพทย์ไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  นายแพทย์จรุง  บุญกาญจน์  ผู้อำนายการโรงพยาบาลพัทลุง  นายพันธ์  อ่อนเกลี้ยง  นายกสมาคม  อสม.จังหวัดพัทลุง  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัวการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยทุกคน ทุกครอบครัว  มีหมอประจำตัว  3  คน  ตามโครงการของขวัญปีใหม่  ของขวัญวันเด็ก  กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งจะดำเนินงานพร้อมกันทั้งจังหวัดในช่วงระหว่างวันที่ 1-7  มกราคม 2564  ซึ่งจะมีการมอบของขวัญปีใหม่โยการมอบการ์ดปีใหม่  แนะนำตัว  3  หมอ  ได้แก่หมอประจำบ้าน (อสม.) หมอสาธารณสุข (จนท.รพ.สต.)  และหมอครอบครัว (แพทย์)  และมีการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  ส่วนของขวัญวันเด็กมีการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี  โครงการตรวจหูให้รู้ว่าหนูได้ยิน

ทั้งนี้  อสม. 1  คน จะรับผิดชอบจำนวนครัวเรือน  10 – 15  ครัวเรือน /  จนท.รพ.สต. 1  คน  จะรับผิดชอบประชาชนประมาณ  1,250  คน  และแพทย์  1  คน จะดูแลประชาชนประมาณ  8,000 -10,000  คน  ซึ่งทั้ง  3  หมอ จะเริ่มต้นการดูแลตั้งแต่เด็กแรกคลอด  การสนับสนุนส่งเสริมมิให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางสุขภาวะ  อาทิ  การดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ออกกำลังกาย  การรับประทานอาหารฯลฯ  หากมีประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงและมีความผิดปกติเกิดขึ้นมา  ทั้ง  3  หมอก็จะลงพื้นที่ร่วมกันแก้ปัญหาโดยทันที  นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการปฐมภูมิ  สหวิชาชีพ  อาทิ แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  ทันตแพทย์  แพทย์แผนไทยเข้ามาบริการด้วย  รวมทั้งการรับยาใกล้บ้าน  เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล  พร้อมกันนั้นก็จะมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  21  คน  ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน  จะเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวนี้จะครอบคลุมประชากร  395,928  คน  จำนวนครัวเรือน  156,334  หลังคาเรือน  จำนวน  อสม. 10,387   คน  ประชากรผู้สูงอายุ  89,561  คน  ผู้พิการ  9,607  คน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน