“อัครเดช” ช่วยเกษตรกร ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

110

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งปลูกอ้อยจำนวนมากอันดับต้นๆของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนและได้ราคาอ้อยที่ไม่เป็นธรรม ตนในฐานะผู้แทนของประชาชน และเป็นลูกหลานเกษตรกรชาวไร่อ้อย เข้าใจปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งกฎหมายเรื่องอ้อยและน้ำตาลทรายนั้นได้ตรามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในร่างฯ ที่เสนอโดยภาคประชาชน ได้กล่าวถึงส่วนแบ่งรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ที่นำรายได้ก้อนโตจากการจำหน่ายเอทานอลของผู้ประกอบการมาคำนวณด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม การเพิ่มสัดส่วนเกษตรกรชาวไร่อ้อย เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมากขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชาวไร่อ้อยสามารถเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยได้เพียงแห่งเดียวเพื่อลดความแตกแยก และสนับสนุนการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรกองทุน เพื่อนำไปจัดซื้อรถตัดอ้อยสำหรับลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมไปถึงลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยก่อนตัดได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเกิดสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกด้วย

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน