ตลาด อ.ต.ก. เข้มไม่ไว้หน้าใครป้องกันโควิด-19

191

คุมสกัดกั้นเพื่อความปลอดภัย ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการ เผยขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค

23ธ.ค.63/ นายศุภฤกษ์  เอี่ยมละออ กรรมการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก.    กล่าวว่าจากกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้เผยแพร่ข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากกว่า 600 ราย ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร และอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการตลาดสด อ.ต.ก. , ตลาดเกษตรอินทรีย์ , ตลาดริมน้ำ และตลาดต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ในพื้นที่การดูแลรับผิดชอบของ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค โดยออกมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กำหนดทางเข้า – ออก ตลาดสด อ.ต.ก.ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก. ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองขั้นพื้นฐาน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการค้าสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากปิดจมูก คลุมคาง สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกปกคลุมเส้นผม สวมถุงมือขณะสัมผัสอาหารหรือสินค้าที่จำหน่าย ใช้ภาชนะปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน หมั่นล้างมือเพื่อรักษาความสะอาด เพิ่มจุดบริการพร้อมคำแนะนำในการล้างมือทั่วตลาด อ.ต.ก.  เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ตลาด บริเวณที่มีการสัมผัส และดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ประกอบการค้าชาวไทย และกลุ่มแรงงานต่างด้าว

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ภายในตลาด อ.ต.ก. พร้อมจัดเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 17 สำนักงานเขตจตุจักร ตั้งจุดคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ตลาด อ.ต.ก.ทั้งหมดกว่า 120 ราย ซึ่งผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ อ.ต.ก.ยังคงควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ และให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก. มั่นใจในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของตลาดสด อ.ต.ก. โดย ตลาดสด อ.ต.ก. ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดริมน้ำ และตลาดต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่เว้นวันหยุด และขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก เพื่อความปลอดภัย

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน