บริโภคกุ้ง-สัตว์น้ำเวลานี้ต้องปรุงสุกเท่านั้น

368

ระบาดระลอกสองเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครและแพร่กระจายไปหลายจังหวัดขณะนี้ เผยการค้าสินค้ากุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆได้รับผลกระทบอย่างแรง ผู้บริโภควิตกหวั่นกลัวติดเชื้อและหยุดการเข้าตลาดสด กรมประมงแจง กุ้งเป็นสัตว์เลือดเย็น ไม่มีผลติดเชื้อโควิดนอกจากผู้ติดเชื้อมาสัมผัสมีโอกาสเป็นตัวนำพาได้

23ธ.ค.63/ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อการค้าสินค้ากุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆ โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับกุ้ง เช่น สมาคมกุ้งไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมตลาดสดไทย สมาคมภัตตาคารไทย ห้างสรรพสินค้า และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อสินค้ากุ้ง หลังจากที่มีการปิดตลาดกุ้งมหาชัย ทำให้มีปริมาณผลผลิตส่วนเกินที่จะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือประมาณ 100 ตันต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นที่ประชุมได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันผลกระทบอย่างกว้างขวาง และเบื้องต้นได้มีมติร่วมกัน ดังนี้

1.ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ให้ชะลอการจับกุ้งออกไปก่อน เพื่อชะลอปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด แต่หากจำเป็นต้องจับ ให้ประสานไปยังสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งเพื่อเข้าไปช่วยรับซื้อในราคาที่เกษตรกรคุ้มต้นทุน

  1. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จัดทำมาตรการควบคุมและป้องกัน ตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลตามมาตรการที่กำหนดทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากกุ้งไม่ได้เป็นตัวพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 แต่เชื้ออาจจะปะปนมาจากตัวผู้ขนส่ง ผู้ขาย หรือตัวผู้ซื้อเอง ทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องให้ความร่วมมือพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

3.ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนว่าสัตว์น้ำไม่ได้ติดเชื้อหรือเป็นพาหะของเชื้อ

  1. ขอให้กรมการค้าภายในและกรมประมงหารือร่วมกันเป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณาจัดหาตลาดสำรองในการค้าสัตว์น้ำ เช่น สะพานปลา ตลาดไท เป็นต้น

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า “กุ้งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น ดังนั้นเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถเจริญเติบโตในตัวกุ้งได้ ส่วนข้อสงสัยการปนเปื้อนของไวรัสนั้นคาดว่าเชื้อนั้นติดมาจากผู้ที่สัมผัสกุ้งมากกว่า จึงต้องป้องกันในส่วนนี้ อย่างไรก็ตามการบริโภคสัตว์น้ำในช่วงนี้ เพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนบริโภคสัตว์น้ำที่ปรุงสุก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข อาทิ การหมั่นล้างมือ เลี่ยงจับสิ่งของสาธารณะ สวมใส่หน้ากากอนามัย ฯลฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน