นอนภูดูดาวโต้ลมหาว นมัสการปราสาทพระธาตุภูเพ็ก

127

วันที่ 21-22  ธันวาคม 2563 ที่วัดพระธาตุภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุภูเพ็กเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชื่องานนอนภูดูดาวรับพลังสุริยัน  โดยปราสาทภูเพ็ก เป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีบันไดทางขึ้นจากเชิงเขาสู่ตัวปราสาท  495 ขั้น ลักษณะของพระธาตุภูเพ็ก เป็นปราสาทขอม ก่อสร้างด้วยหินทรายเป็นศิลปะเขมรแบบบาปวน-นคร สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างในราวพุทธศตวรรษ ที่ 16 – 17  ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมัน ที่ 7 กษัตริย์ขอม  ระหว่าง พ.ศ.1724 – 1762 ซึ่งนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน  แต่สร้างไม่เสร็จเพราะสิ้นพระชนม์เสียก่อน

หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 นับถือศาสนาฮินดู และสั่งให้ทุบทำลายพระพุทธรูป หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 อาณาจักรขอมก็เสื่อมถอย และล่มสลาย ปราสาทภูเพ็กจึงถูกทิ้งร้าง และสร้างไม่เสร็จ จนถึงยุคสมัยที่กรมศิลปากรส่งช่างมาสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2476 และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ.2478  ปราสาทภูเพ็ก  ยังเป็นโบราณสถานปราสาทขอมที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังด้วยการเป็น “สุริยะปฏิทิน” สถานที่อันแสดงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ สามารถบ่งชี้ตำแหน่งดวงอาทิตย์ในจักราศรีสำคัญได้อย่างแม่นยำ  ซึ่งอาณาจักรขอมรับอิทธิพลปฏิทินมหาศักราชมาจากอินเดีย ปฏิทินฉบับนี้ใช้ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เป็นแม่แบบในการกำหนดวันสำคัญต่างๆของรอบปี ปราสาทภูเพ็กหลังนี้ จึงถูกสร้างให้สอดคล้องกับปฏิทินมหาศักราช

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอพรรณานิคม ร่วมกับส่วนราชการ  สถานศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงร่วมกันจัดงาน “ส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทพระธาตุภูเพ็ก” โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 21– 22 ธันวาคม 2563 มีบรรยากาศนอนภูดูดาว  วัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งบริบทด้านประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของปราสาทพระธาตุภูเพ็ก  โดยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ องค์กรเอกชน และชุมชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพและรายได้ จากการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ  และวัฒนธรรม โดยพื้นที่อำเภอพรรณานิคม มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี่ยงหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร ,เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม ,พระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต วัดภูริทัตตถิราวาส ,อโรคยาศาล วัดคำประมง เป็นต้น  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทพระธาตุภูเพ็ก มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรมเดินป่าเส้นทางขอมโบราณ ชมวิวทิวทัศน์เมืองสกลนคร ,กิจกรรมขึ้นเขาไหว้พระธาตุภูเพ็ก , การแสดงแสง สี เสียง ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ตำนานขอม 1,000 ปี ,การเวียนเทียนรอบองค์ปราสาท ฟังบรรยายธรรมและนั่งปฏิบัติธรรม ,กิจกรรมนั่งสมาธิรับพลังแสงสุริยะปฏิทินตามตำราขอมโบราณ 1,000 ปี ที่แม่นยำ

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน