ทต.แม่สะเรียง ห่วงใย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน

154

21 ธ.ค.63/นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ จาก 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยมีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมงานจำนวน 230 คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในจำนวนผู้สุงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นคุณยาย มีอายุสูงสุดอยู่ที่ 92 ปี เข้าร่วมการสันทนาการกันอย่างมีความสุข และรับของขวัญของรางวัลกลับบ้านกันทุกคน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง กล่าวว่า ทางเทศบาลได้เน้นคุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สำหรับรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดสวัสดิการ มีการบริการรถรับ – ส่ง

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง และให้ความรู้เรื่องสุขภาพดีไม่มีขาย ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี การลดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้มีกิจกรรมร่วมกันและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความต้องการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน