เจ้าหน้าที่กรมชลระทึกโควิด-19มาเยี่ยม

320

แจงเหตุเจ้าหน้าที่วิศวกรสังกัดส่วนวิศวกรรม แวะทานอาหารที่ตลาดมหาชัยระหว่างเดินทางกลับจากปฎิบัติหน้าที่ ผลตรวจติดโควิด-19 “สัญญา แสงพุ่มพงษ์” สั่งปิดอาคารให้บุคลกรทำงานที่บ้านหลังพบ หวั่นแพร่เชื้อบานกรมชลประทาน

22 ธ.ค.63/ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานลงนามในประกาศคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมชลประทาน จากกรณีที่มีวิศวกรสังกัดส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางติดเชื้อโควิด-19 โดยพบว่า เดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาคร แล้วเดินทางมาทำงานที่กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงสั่งการให้ปิดอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ป่วยดังกล่าว เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เพื่อให้ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการกรมพ่นยาเชื้อภายในอาคารและจุดสัมผัสต่างๆ ที่มีการใช้ร่วมกันในบริเวณใกล้เคียงทันที พร้อมทั้งแจ้งกรมควบคุมโรคหรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วน ให้บุคลากรที่เป็นผู้สัมผัสที่มีความเสียงสูงได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่พูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วยโดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในห้องปรับอากาศ รถปรับอากาศ รวมกับผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรอื่นที่ได้มีการติดต่อสื่อสาร ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกองที่สถานพยาบาลโดยทันที และให้สำนัก/กองต้นสังกัดมอบหมายให้ปฏิบัติงานจากบ้าน(work from home) เพื่อกักกันตัว และเฝ้าสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

นอกจากนี้ให้สำนัก/กอง ตันสังกัดมอบหมายให้บุคลากรที่ไม่ได้เป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงที่ปฏิบัติงานในอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการปฏิบัติงานจากบ้าน (work from home) เป็นเวลา 48 ชั่วโมง นับจากวันที่มีการฆ่าเชื้อภายในอาคาร โดยให้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ ในวันที่ 24 ธันวาคม อีกทั้งให้ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการปิดพื้นที่เสียงการติดเชื้อและให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเว้นระยะห่างจากพื้นที่ดังกล่าว อย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน