องคมนตรี เปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15

123

วันที่ 20 ธ.ค. 2563 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม2563 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรวิถีใหม่ เพื่อเผยแพร่ศักยภาพทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านการเกษตรสู่ประชาชน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

การจัดงานในครั้งนี้ นำเสนอนวัตกรรมด้านการเกษตร และองค์ความรู้ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกระดับ อาทิ นิทรรศการระบบการเกษตรจากฟาร์มมหาวิทยาลัย เรื่องระบบเกษตรอินทรีย์ สมุนไพร การให้น้ำพืชด้วยพลังงานทดแทน นวัตกรรมพืช และนวัตกรรมด้านสุขภาพ รวมทั้งการประกวดด้านการเกษตรต่างๆ อาทิ ปลากัด ไก่พื้นเมือง และกระบองเพชร เป็นต้น ตลอดจนการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน อาทิ เกมฝ่าวิกฤตประมงไทยเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง การผลิตมันสำปะหลังในภาวะโรคระบาดในประเทศ การถนอมพืชอาหารสัตว์และการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงโค

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วม เช่น การประกวดธิดาแฟร์นนทรีอีสาน การประกวดวงดนตรีสากล การประกวดเต้น และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละคณะ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ผลผลิตทางการเกษตร และนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน