ก.แรงงาน รับมอบเครื่องปรับอากาศ หนุนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

184

ศาสตราจารย์ นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบเครื่องปรับอากาศ จากนายปริญญา มานวงศ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท มาเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 90 ชุด มูลค่า 1 ล้านบาท เพื่อใช้พัฒนาทักษะแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ

ศาสตราจารย์ นฤมล เปิดเผยหลังจากรับมอบว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนายกระดับทักษะฝีมือเป็นแรงงานคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ โดย กพร. ดำเนินงานภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งได้ร่วมกับ บริษัท มาเวลคอร์ปอเรชัน จำกัด ในการพัฒนาทักษะแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ

นายชาคริตย์  เดชา  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ประกาศกำหนด ให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License)ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจะส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถเพิ่มเติม จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมทิก ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ปัจจุบัน กพร. ได้จัดให้มีการทดสอบกว่า 200 สาขา รวมถึงสาขาดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะการทดสอบในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ซึ่งเป็นสาขาที่ถูกกำหนดให้ผู้มีหน้าที่ หรือปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินดังกล่าวได้ต้องผ่านการทดสอบก่อน   เป็นอันดับแรก ซึ่งการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศจากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กพร.จะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรช่างเครื่องปรับอากาศ ให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้นได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน มีความสามารถปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตด้วย

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ สอบถามได้ที่ สพร.สนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 รองอธิบดี กพร.กล่าว

กานต์ เหมสมิติ รายงาน