สืบสานงาน บุญคูณลาน เมืองพระกันทรวิชัย

128

ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานเปิดงานบุญคูณลาน เมืองพระ กันทรวิชัย ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานของชาวอำเภอกันทรวิชัย โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานจำนวนมาก

นายสมพร ควรคำคง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวของทุกปี จะมีกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณพระแม่โพสพ คือ บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือ ข้าวคูณลาน , บุญคูณลานบุญสู่ขวัญข้าว โดยสำหรับปีนี้ชาวอำเภอกันทรวิชัย ได้จัดงานบุญคูณลานโดยใช้ชื่อว่า บุญคูณลาน เมืองพระ กันทรวิชัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอกันทรวิชัย ในการระลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพสพ โดยได้ให้ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับบริจาคข้าวเปลือกตามกำลังศรัทธาจากประชาชน เพื่อนำมาจัดงาน และเพื่อเป็นการหารายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกไปสมทบทุนการจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564  รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสมานสามัคคีปองดองของชาวอำเภอกันทรวิชัย และเพื่อให้ประชาชนได้นำผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าที่มีอยู่ในพื้นที่มาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เกิดมูลค่าของผลผลิตของแต่ละตำบลและหมู่บ้าน

ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากทุกตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย. และสินค้าราคาถูก เป็นช่องทางให้ประชาชนนำผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสร้างมูลค่าของผลผลิตของแต่ละหมู่บ้านด้วย นอกจากนั้นยังมีการคัดเลือกตัวแทนของอำเภอกันทรวิชัย ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และ สมตำลีลา ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน