คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตระเวนแก้ปัญหา-ให้ความรู้

96

17 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม  จ.มหาสารคาม  นายอภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงาน   ทั้งนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในรูปกิจกรรมการให้บริการเคลื่อนที่ทำให้การผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมคลินิกหลักอาทิ คลินิกข้าว คลินิกพืช  คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกหม่อนไหม คลินิกสุขภาพ คลินิกซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก คลินิกฝนหลวง และหน่วยงานภาคี นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า และผลิตผลทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ ของจังหวัดมหาสารคาม

นายอภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำจั้นแห่งนี้ เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ทำให้ได้เห็นความเข้มแข็ง และความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีโครงการพัฒนาด้านการเกษตรกระจายอยู่โดยรอบจังหวัดมหาสารคามที่พร้อมให้การสนับสนุนในส่วนที่จะสามารถดำเนินการได้ เพื่อให้การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน