ป.ป.ช.ติวเข้มยื่นบัญชีทรัพย์สินผู้บริหาร อปท.

151

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.สกลนคร ติวเข้มให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง เพื่อป้องกันการกระทำผิด ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรส่วนท้องถิ่น ในระดับเทศบาลตำบลและ อบต.ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อสร้างความโปร่งใสให้ระบบการเมืองและราชการ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการทุจริตและคัดกรองบุคคลเมื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

นอกจากนี้ ยังเป็นมาตรการเสริมในด้านการปราบปรามการทุจริต ทั้งการประกาศเปิดเผยบัญชีเป็นกลไกให้สาธารณชนช่วยในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 102 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (9) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และมาตรา 13 เจ้าพนักงานของรัฐตำแหน่งใดจะต้องยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด มีผู้ที่จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาร่วมรับฟัง กว่า 300 คน

วัฒนะ แก้วก่า  จ. สกลนคร /รายงาน