สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนให้ข้อคิดเห็นตรวจสอบคุณสมบัติผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2563 

240

ตามที่ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.2563 (สนามเล็ก) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (2)(ช) แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้สมัครทดสอบความรู้หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.2556 เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรม จะดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการประวัติบุคคลและความประพฤติของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.2563 ก่อนบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ

จึงขอเชิญชวนให้บุคคลทั่วไป ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนดังกล่าว ซึ่งขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นมีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง QR Code ที่ลิงก์นี้

https://bit.ly/3oC0psg หรือ ojdc@coj.go.th ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นระบุชื่อ-นามสกุลและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้ด้วย

ทั้งนี้จะได้นำข้อคิดเห็นเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนต่อไป โดยรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กผ่านมี 6 คนดังนี้1.นายธีระพล พิมลกิจรักษ์2.นายวาริท จิระภาค3.นายจักรกริช ตันอารีย์4.น.ส.นาฎจุฑา นิลเล็ก5.น.ส.กานต์สินี เจริญดิษยารัตน์6.น.ส.พิภัทรา โกสุมสวัสดิ์

อย่างไรก็ดีสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2563 (สนามเล็ก)ได้ตามลิงค์นี้

https://bit.ly/2K69eeZ