ซีพี ออลล์ ‘รักษ์สิ่งแวดล้อมยาวนานกว่า30ปี

146

ซีพี ออลล์ ปลื้มคว้าผลประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืนCDPด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ A-

12ธ.ค.63/ ด้วยความมุ่งมั่นของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทำให้ล่าสุดได้รับการประเมินดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในระดับ A- จาก CDP (หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Carbon Disclosure Project) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ได้รับคะแนนในระดับ B นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวซีพี ออลล์ โดยมี 4 มิติที่โดดเด่นที่บริษัทได้ผลการประเมินในระดับสูงสุด (ระดับ A) ได้แก่ การกำกับดูแล กลยุทธ์บริษัทและการวางแผนทางการเงิน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ การบริหารก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัทที่ต้องการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันยาวนานมากว่า 10 ปี ตามปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” เช่น โครงการลดใช้ถุงพลาสติก การก่อสร้างร้านประหยัดพลังงาน การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้เริ่มพัฒนาและริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม กลับคืนสู่สังคม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate Change) เป็นเรื่องสำคัญ

ขณะเดียวกัน ยังมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานและการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นอีกบทบาทของภาคเอกชนอย่างซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาตลอดและจะเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปอย่างเข้มข้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ให้สำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมาตลอดนับตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงปัจจุบัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน