5 ชาติพันธุ์ จาก 4 พื้นที่ในจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเวทีแลกเปลี่ยน

341

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายชนชนเผ่าองค์กรภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายไพโรจน์ พรจงมั่น ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนเครือข่ายชุมชนชนเผ่า แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 14 ซึ่งมีกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 โดยมีนายเอกพงษ์ มนุษย์พัฒนา ปลัดอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี ผู้แทนองค์กรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว  ปราชญ์ชาวบ้านบ้านแม่กองคา ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน แกนนำเครือข่ายชนเผ่า และชาวบ้าน 5 ชาติพันธุ์ จาก 4 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ พื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ พื้นที่อำเภอปางมะผ้า ชาติพันธุ์ลาหู่ดำ ลาหู่แดง ลีซู และปกาเกอะญอ พื้นที่ตำบลแม่โถ อ.แม่ลาน้อย ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ และม้ง พื้นที่ อ.แม่สะเรียง เข้าร่วมประมาณ 300 คน ณ บ้านหม้อเหล้า ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีการแสดงต้อนรับโดยเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองคา

สำหรับในเวทีมีการนำเสนอประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า โดยน.ส.ฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารประประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การนำเสนองานวิจัยไร่หมุนเวียน โดยผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน เวทีเสวนาวิถีชีวิตและบทเรียนการจัดการปัญหาเหล้าและยาเสพติด โดยแกนนำเครือข่ายชนเผ่า จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมจัดนิทรรศการแสดงความรู้ภูมิปัญญาชนเผ่า พร้อมองค์ความรู้ สืบสานภูมิปัญญาชนเผ่าและร่วมเรียนรู้หลานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชนเผ่า การละเล่นพื้นบ้านสำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยเครือข่ายชนเผ่าแม่ฮ่องสอน องค์กรภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งแรกได้จัดขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2542 หมุนเวียนกันไปตามพื้นที่เครือข่าย ในปีนี้เป็นการจัดเวทีครั้งที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม การสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ รวมถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกันของพี่น้องเครือข่ายชนเผ่าชาติพันธุ์

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันรางวัลลูกโลกสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์กรส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายชุมชน สถาบันนานาชาติไอโอจีที  เอ็นทีโอ มูฟเม้นท์ จำนวนทั้งสิ้น 300,000 บาท และพี่น้องสมาชิกเครือข่ายได้สมทบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ของขวัญ/ของรางวัล ตลอดจนความรู้ภูมิปัญญาชนเผ่า นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการดูแลเรื่องการคัดกรองและป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่อย่างเข้มงวด

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน