ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างความเข้มแข็ง

121

ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านหนองเผือก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โดยมี นายปราโมทย์ วัฒนะ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ผู้ใหญ่บ้านหนองเผือก และเกษตรกร ในกลุ่มที่เป็น Smart Farme ทั้ง 13 อำเภอให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมตลาดสินค้าทางการเกษตร

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ตลอดจนสามารถเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้ ต้องมีความเหนียวแน่นพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างจุดขาย และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร มีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนาโดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาดมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนสามารถเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน