มอบรางวัลประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 2

111

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 2 อำเภอบ้านโป่ง โดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ปธ.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ นายทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศบาลเมืองท่าผา และนายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผอ.โรงงานเอสซีจีพีบ้านโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอารีน่า ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นายยุทธพร กล่าวว่า อำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยของอำเภอบ้านโป่งขึ้น  เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขับเคลื่อนแนวความคิด Banpong Circular Economy เป็นปีที่ 2 มีหมู่บ้านและชุมชน ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 23 หมู่บ้าน ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านเจริญธรรม อบต.เขาขลุง และชุมชนหัวโป่ง เทศบาลตำบลกระจับ โครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนของอำเภอบ้านโป่ง โดยมีชุมชนบ้านรางพลับ ต.กรับใหญ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เมื่อปี 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหมู่บ้านต้นแบบ และได้ขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนออกไปทั่วทุกพื้นที่ มีเป้าหมายให้อำเภอบ้านโป่งเป็นเมืองสะอาด ปริมาณขยะลดลง ด้วยการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน