อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนพัฒนาบุคลากร.

147

ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผอ.ร.ร.นารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรครู ในหัวข้อ “การจัดทำหลักสูตรการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา” ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์สมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี การจัดทำคำอธิบายรายวิชา การจัดทำโครงสร้างรายวิชาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดขั้นสูง เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มุ่งเน้นทำให้บุคลากรครูที่เข้ารับการอบรม ได้รับประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้ในอนาคต.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน