“พีทีที แทงค์ ” คุณภาพคับแก้ว!! กับรางวัลต่อเนื่องปีที่ 9

96

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award มีนายไพรัช กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพฯ

นายไพรัช กลิ่นเกษร   กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่9 เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน” พีทีที แทงค์” ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทางสากล ISO26000 ครอบคลุมประเด็นหลัก 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน