“พีไอเอ็ม”ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

134

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีอัตลักษณ์ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ พีไอเอ็ม เป็นประธานร่วมในพิธี เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐ ด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเฉพาะด้าน และเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้พร้อมทำงานจริง ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (PIM EEC) เมื่อเร็วๆนี้