เวียนมาอีกครั้งแล้วงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง

216

‘รมช.มนัญญา’ เปิดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2563 มุ่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบยั่งยืน

 9ธ.ค.63/ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2563 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ตลอดจนเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้มีคุณภาพสูงสุด และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2563 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รมช.มนัญญา กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 9 ป่า เนื้อที่รวม 2,828,185 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67 ของเนื้อที่จังหวัด พื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งได้กำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ในรูปของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,737,587 ไร่ จึงได้รับการประเมินคุณค่าจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538 กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง – ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลก” จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างยิ่ง

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นแหล่งป่าไม้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าชุกชุม ปัจจุบัน ป่าไม้ของชาติได้ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วจากอดีตที่ผ่านมาจนอยู่ในขั้นวิกฤติ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ป่า ก่อให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า จึงเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อรักษาพื้นที่ป่าที่ยังสมบูรณ์ผืนนี้มิให้ถูกทำลายอีกต่อไป เพื่อคงสภาพให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย สมกับเป็นมรดกทางธรรมชาติของชาวจังหวัดอุทัยธานีและชาวโลกตลอดไป” รมช.มนัญญา กล่าว

อย่างไรก็ตาม รมช.เกษตรฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สิ่งดีดี วิถีวัฒนธรรม จำนวน 7 อำเภอ พร้อมมอบรางวัลขบวนแห่รณรงค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รางวัลนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ สิ่งดีดี วิถีวัฒนธรรม ตลอดจนพบปะเกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมงาน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน