ศาลเยาวชนฯเปิดศูนย์บริการคดีครบวงจร

95

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร เผยประชาชนสามารถเข้ากระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย

9ธ.ค.63/ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.63 ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิทางศาลในกรณีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ด้วยตนเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ โดยมีนิติกรศาลคอยให้คำแนะนำและจัดทำคำร้องขอให้แก่ประชาชนรวมถึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการคดีของศูนย์เพื่อให้บริการประชาชนและคู่ความแบบครบวงจรเพียงจุดเดียว เริ่มตั้งแต่การรับคำร้องเป็นคดีจนถึงการไต่สวนและมีคำสั่งเสร็จสิ้นคดี พร้อมมีบริการจัดส่งคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้แก่คู่ความทางไปรษณีย์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาลเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทำให้สามารถเข้ากระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย

วันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากกระบวนการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนยื่นฟ้องคดีนั้น มีขั้นตอนบางประการที่แตกต่างจากการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทหลังฟ้องคดี และหากสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสำเร็จก็จะส่งผลให้เป็นการลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดีจึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการระงับข้อพิพาทระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมตรงความต้องการของคู่ความตามนโยบายอำนวยความยุติธรรมของประธานศาลฎีกา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน