เข้มผู้ค้าคลองโอ่งอ่างป้องกันโควิด-19

181

กทม. ประชุมผู้ค้าคลองโอ่งอ่าง เน้นย้ำวินัยทำการค้า สวมหน้ากากอนามัย ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ให้พื้นที่สวยงามอย่างยั่งยืน

9ธ.ค.63/ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการทำการค้าในพื้นที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง โดยมี นายโกสินทร์ เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ผู้ค้าคลองโอ่งอ่างรวมจำนวน 90 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเยาวราช ชั้น 5 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมร่วมกับผู้ค้า ผู้ประกอบการภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ฝั่งเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำค้าบริเวณดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อให้การทำการค้าในพื้นที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ฝั่งเขตสัมพันธวงศ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคงความสวยงามไว้อย่างยั่งยืน จึงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการค้าในพื้นที่ให้ผู้ค้าถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.วันเวลาพื้นที่ทำการค้าและการตั้งวาง ประกอบด้วย วันที่สามารถทำการค้าได้ คือ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00-22.00 น.

สำหรับพื้นที่ระหว่างสะพานดำรงสถิตถึงสะพานภาณุพันธุ์ และสะพานภาณุพันธุ์ถึงสะพานหัน สามารถทำการค้าได้ โดยต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของผู้ครอบครองอาคารนั้น ๆ และสามารถตั้งวางแผงค้าออกมาได้ 1 เมตร นับจากตัวอาคาร ส่วนพื้นที่ระหว่างสะพานหันถึงสะพานบพิตรพิมุข สามารถทำการค้าได้ โดยต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของผู้ครอบครองอาคารนั้น ๆ และสามารถตั้งวางแผงออกมาได้ 1 เมตร นับจากตัวอาคารเช่นกัน สามารถตั้งโต๊ะไว้รับประทานอาหารได้บริเวณริมนอกอาคาร โดยต้องจัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ด้านพื้นที่ตอนบนของแผงค้าให้มีหลังคาหรือร่มขนาดที่เหมาะสมได้ และเมื่อเลิกทำการค้าแล้วต้องเก็บทันทีในวันที่ทำการค้า

ทั้งนี้ ข้อที่ผู้ค้าต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย 1.ห้ามตั้งวางสินค้าบริเวณแนวริมกำแพงภาพวาด (Street Art) 2.ห้ามแขวน ผูก ตอก เกี่ยวผ้าใบ หลอดไฟหรือสิ่งอื่นใดกับต้นไม้หรือราวกันตก 3.ห้ามใช้แรงงานต่างด้าวในการทำการค้า 4.ห้ามทิ้งขยะและล้างภาชนะในที่หรือทางสาธารณะ 5.ห้ามขายสัตว์เลี้ยง 6.ห้ามค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 7.ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาที่มีการค้าขาย 8.สินค้าที่นำมาขายหรือจำหน่ายต้องถูกสุขลักษณะอนามัยตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 9.ต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทันทีเมื่อเลิกทำการค้า

10.ในการขายหรือจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษและความเดือดร้อนรำคาญ และใช้วัสดุบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 11.ผู้ทำการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ก๊าชหุงต้ม เตาปิ้งย่างไฟฟ้า เป็นต้น และ 12.ผู้ทำการค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างทำการค้าตลอดเวลา ด้านการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร เมื่อเลิกทำการค้าต้องล้างทำความสะอาดบริเวณที่ทำการค้าทุกครั้ง และให้ดูแลรักษาต้นไม้ บริเวณหน้าอาคารให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม

ทั้งนี้ ผู้ที่ทำการค้า หรือเจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น และนอกจากนี้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หากฝ่าฝืน ไม่เชื่อฟังคำแนะนำ คำตักเตือน จะถูกสั่งให้หยุดทำการค้าเป็นเวลา 7 วัน หากฝ่าฝืนเกินกว่า 2 ครั้ง จะระงับการทำการค้าดังกล่าว และอาจถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน