รื้อโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่

344

ปลัดเกษตรฯ เตรียมเสนอขอทบทวนโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (เพิ่มเติม) พร้อมชงเข้า ครม. พิจารณา

9ธ.ค.63 /ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ว่าคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเสนอขอทบทวนโครงการฯต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (เพิ่มเติมอีก 3 ข้อ)ได้แก่

1) ขอทบทวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จาก 3 ไร่/ราย เป็น 2.5 ไร่ขึ้นไป/ราย หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯกำหนด

2) การอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากเดิม หลักสูตร 4 วัน 3 คืน เพียงครั้งเดียว จะขอปรับเป็นการอบรมมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เกษตรกรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยปรับในรูปแบบการจัดเวทีชุมชน การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กำหนด และจากเดิมที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร

3) กรณีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 กระวาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่) หากพื้นที่ที่ร่วมโครงการขาดแหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร และมีความประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนเฉพาะการขุดบ่อเก็บกักน้ำ เพื่อทำให้เกิดจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างไรก็ตาม จะนำมติดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรและแรงงานเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้ง 3 รอบ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม 34,019 ราย ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาแล้ว 21,556 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 792 ราย และไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 11,670 รายในส่วนของการจ้างแรงงานมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 32,239 ราย ผ่านการพิจารณาแล้ว 19,996 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 2,380 ราย และไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 9,863 ราย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน