สขค.เปิดเชิงรุกจับมือ13สถาบันการศึกษาเพราะเหตุใด

177

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จับมือ 13 สถาบันการศึกษา ผลักดัน MOU สร้างรากฐานด้านการแข่งขันฯ ที่เสรีและเป็นธรรม

 9ธ.ค.63 / สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับผู้แทนอธิการบดีทั้ง 13 มหาวิทยาลัย ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นประธานในพิธีลงนาม เพื่อมุ่งสร้างรากฐานด้านการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าเป็นการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าอันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า
  2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การแข่งขันทางการค้า อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างการตระหนักรู้ ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการแข่งขัน ทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและแนวทางความร่วมมือ ได้แก่

1.) การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.) การสร้างการตระหนักรู้ ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า แนวทางปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม และการดำเนินงานของ สขค. ด้วยการจัดกิจกรรมและการเลือกช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม

3.) การสนับสนุนบุคลากรในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมและขอรับ  การสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษให้ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าและเป็นผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า

4.) การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เช่น การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เท่าทันกับสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าในปัจจุบันการรับนิสิตและนักศึกษาฝึกงานที่ สขค. หรือสนับสนุนการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองฝ่าย

5.) การสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง

6.) การสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน

นอกจากนี้ ภายในงานพิธีลงนามฯ ยังมีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค” ซึ่งมีผู้แทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมีนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทการพัฒนาองค์ความรู้และการเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน