จีน-ไทยจับมือป้องกันโรคเอดส์

100

จีน-ไทยร่วมกันผลักดันความร่วมมือสาธารณสุขล้านช้าง-แม่โขง

เมื่อวันที่ 7 เดือนธันวาคม 2563 นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสาธารณสุขในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ปี ค.ศ.2020 ฝ่ายจีนจะสนับสนุนฝ่ายไทยในการดำเนินโครงการป้องกันโรคเอดส์ในอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2016 เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้ดำเนินโครงการสาธารณสุขและการลดความยากจน 400 กว่าโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ปีนี้ เมื่อเผชิญหน้ากับโรคระบาดโควิด-19 ประเทศล้านช้าง-แม่โขงร่วมใจร่วมแรง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอนุภูมอภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ประเทศล้านช้าง-แม่โขง ซึ่งรวมทั้งประเทศจีนและประเทศไทย กำลังร่วมกันศึกษาการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและการจัดการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเตือนภัยโรคระบาดในระยะต้นและปฏิบัติโครงการสาธารณสุข ความร่วมมือทางสาธารณสุขล้านช้าง-แม่โขงจะยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในอนุภูมิภาคมากยิ่งขึ้น