สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

94

ผู้ตรวจราชการ และ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี 2563 (เขตตรวจราชการที่ 16) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

9ธ.ค.63 / นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 16) ประจำปี 2564 โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16 และ17) ได้ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุม ได้พิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ใน 3 สาขา ได้แก่

  1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย คือ นายเปลี่ยน สีเสียดค้า เกษตรกรจังหวัดพะเยา
  2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง คือ นายสวาท พินยา เกษตรกรจังหวัดน่าน
  3. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย คือ นางสาวกุล ปัญญาวงค์ เกษตรกรจังหวัดน่าน