ยึดเครื่องชั่งขี้โกงทุบทำลาย 324 เครื่อง

168

4 ธ.ค.63 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเชียงราย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์   นายสุพจน์ พัวพุ่มไทย นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ  นายชยุต ใจตรง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  นางจันทร์ทิพย์ อินสมเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดชำนาญงาน ร่วมกันลายเครื่องชั่งตวงวัด  ไม่ได้มาตรฐานที่ยึดมาจากการออกตรวจตามตลาด ร้านค้า  แผงลอย  จำนวน 324  เครื่องให้สิ้นสภาพ มิให้เครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวใช้ได้อีกต่อไป ตามระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

นายสุพจน์ พัวพุ่มไทย นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ หน.สำนักงานช่างตรวจวัดเชียงราย  กล่าวว่าเครื่องชั่งตวงวัดที่ทำลายครั้งนี้  จำนวน 324 เครื่อง  แยกเป็นเครื่องชั่งสปริง จำนวน 300 เครื่อง และเครื่องตวงของแห้ง (ลิตรตวงสังกะสี) จำนวน 24 เครื่อง ซากเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าว จะขายเป็นเศษเหล็กให้แก่ร้านแม่ลาวของเก่าการชั่ง (ผู้เสนอราคารับซื้อสูงสุด) น้ำหนักรวม 1,130 กก. ๆ ละ 6.00 บาท (ราคารวมค่าขนส่ง) จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,780 บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย /รายงาน