ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดึงชุมชนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

115

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล ประจำปี 2563 ณ วัดมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง และ กล่าวว่าธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมาบตาพุดร่วมใจ จำกัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเทศบาลมาบตาพุด จัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างการตระหนักรู้เพิ่มมูลค่าจากขยะ ภายใต้โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ผ่านแนวคิดใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ตั้นทาง ด้วยการเปลี่ยนขยะที่ทุกคนมองว่าไร้ค่าให้กลายเป็นบุญ นับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางการทำความดีเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มตัวแทนเยาวชน จากโรงเรียนบ้านมาตาพุด และตัวแทนอสม. จ.ระยอง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ตกแต่งสร้างความสนใจแก่ชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมาก พร้อมเดินสายรับขยะรีไซเคิลและของเหลือใช้ตามบ้านเรือนเพื่อร่วมทอดผ้าป่ารีไซเคิลในครั้งนี้ โดยรับของเหลือใช้ประเภทต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ฟ้า และขยะรีไซเคิล ได้แก่ พลาสติก ไม้ แก้ว โลหะ โดยใช้แอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ดิจิทัลโซลูชันเพื่อการจัดการขยะอย่างครบวงจร มาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการจดบันทึกการซื้อ-ขาย ตรวจเช็กข้อมูลได้ทันที ซึ่งสามารถรวบรวมปริมาณขยะได้เป็นจำนวน 4,652 กิโลกรัม เป็นการช่วยลดขยะที่จะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมกับช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนจากการเผาขยะ โดยขยะเหล่านี้จะถูกส่งไปขายให้กับวิสาหกิจชุมชนแยกขยะเนินพยอม และวิสาหกิจชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง เพื่อส่งเสริมระบบการรีไซเคิลภายในชุมชน และรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับวัดมาบตาพุดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับท้องถิ่น

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน