ส.ป.ก.ร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี2563

100

3ธ.ค.63/ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้เกียรติร่วมพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 “DG Awards  2020” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ (ชั้น 3) สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มอบนโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานความเป็นมา พร้อมนำชมวีดีทัศน์รางวัลรัฐบาลดิจิทัล และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดแสดงผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้กำกับดูแลโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,926 หน่วยงาน คือ หน่วยงานภาครัฐ(ส่วนกลาง) จำนวน 315 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐ(ส่วนภูมิภาค)จำนวน 1,609 หน่วงาน ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 2 หน่วยงาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน และนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ อันเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป