รมช.ศึกษาเยี่ยมศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพชายแดน

116

2 ธ.ค.63 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช.(ว่าที่ ศึกษาธิการภาค 7) นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย  โดยมีนายปกรณ์ สุริวรรณ นอภ.เชียงแสน นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รอง ศธจ.เชียงราย  ให้การต้อนรับ

ภายหลังการเยี่ยมชมและมอบนโยบาย  รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ที่ริเริ่มจัดโครงการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนทุกช่วงวัย มีการปฏิบัติธรรม และสืบสานศาสตร์พระราชาส่งเสริมศิลปาชีพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ทั้งกิจกรรม “สองวัย ใส่ใจรัก ธันวามหามงคล” มีความหมายอันลึกซึ้ง ในสังคมกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นการเชื่อมโยงผู้สูงวัยและผู้อ่อนวัย

จากนั้นคณะ รมช.ศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ศิลปาชีพ หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจ วิชา”ตอกลาย (อลูมิเนียม)” เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนา ต่อยอด ภูมิปัญญา ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้อยู่คู่เมืองเชียงแสน  และได้กล่าวฝากครู และบุคลากร ศฝช.เชียงราย ขอให้ใปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง สร้างการยอมรับจากประชาชนและชุมชน  รวมทั้งช่วยกันรักษาผู้มีความเชี่ยวชาญ จากการปฏิบัติงานจริงให้ความก้าวหน้าในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างความเจริญเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพื้นที่รวมถึงประเทศชาติ

จากนั้นไปตรวจเยี่ยม โรง เรียนสอนคนตาบอดแม่สาย  เป็นโรงเรียนการกุศลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ฯ จ.เชียงราย, น.ส.พรรณี เวียงโอสถ ปส.กช. เชียงราย ให้การต้อนรับ จากนั้นรมช.ศึกษาธิการ ได้มอบผ้าห่มให้แก่นักเรียนจำนวน 26 คน

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน