วว.จับมือพันธมิตร นำนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร

175

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ วิสาหกิจชุมชน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษ์ของจังหวัดน่าน” ระหว่าง ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน และนายชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า ความร่วมมือทั้ง 4 หน่วยงานในครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการร่วมกันตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จังหวัดน่าน รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ของจังหวัดน่าน พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและชีวภาพ อาหาร เวชสําอางไทย ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาวิธีบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสร้างและรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ ของจังหวัดน่านไว้

นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนจังหวัดน่าน ในการพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน ได้อาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่ คือใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ใบหมี่ อัญชัญ ที่นำมาใช้เป็นเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมข้าว ผลิตภัณฑ์แชมพูจากใบหมี่ อัญชัญ ซึ่ง (วว.) จะมาช่วยยกระดับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสกัดสารตั้งต้น ในการผลิตเครื่องสำอางให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุน ที่สำคัญกลุ่มวิสาหกิจสามารถใช้โครงการฯ ของ (วว.) มาต่อยอดการทำธุรกิจขายสารสกัดนี้ให้กับกลุ่มที่ผลิตอื่นๆ ได้ ถือเป็นพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่เดิมของจังหวัดน่าน คือพืชพันธุ์สมุนไพรที่มีอยู่ จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน