‘จับกัง1’ เรียก หน.ส่วน รับนโยบายจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่

147

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่ภาคกลาง  21 จังหวัด มอบนโยบายการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) พร้อมเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการพื้นที่ภาคกลาง 235 บริษัท ร่วมประชุมรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ

นายสุชาติฯ กล่าวว่า การรับทราบสภาพปัญหาข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ และรับฟังข้อเสนอแนะจากมุมมองนายจ้าง/สถานประกอบการ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) เป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาใหม่กับนายจ้าง/สถานประกอบการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน และนำไปสู่การจ้างงานตามโครงการฯโดยเร็วที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 260,000 อัตรา จึงได้เชิญนายจ้าง/สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 235 บริษัท เข้าร่วมประชุม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานภาคกลาง ทั้ง 5 หน่วย ประกอบด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด รวม 21 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อมอบนโยบายการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment)

ด้านอธิบดีกรมการจัดหางาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) นั้น คาดหวังให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานใหม่ มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งช่วยสนับสนุนและส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้สามารถเปิดดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ลดต้นทุนการดำเนินกิจการ  และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ประเทศ

“สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ที่กำลังมองหางานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

กานต์ เหมสมิติ รายงาน