กทม.แจ้งข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตร

99

มติที่ประชุม กทม. เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรุงเทพมหานครปีการผลิต 2563 หรือปีการเพาะปลูก 2563/2564 มุ่งการบริการจัดการด้านความมั่นคงอาหาร

30พ.ย.63 / นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแจ้งถึงเรื่องการจัดทำข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริการจัดการด้านความมั่นคงอาหาร ปีการผลิต 2563 หรือปีการเพาะปลูก 2563/2564 รวมถึงมีการรายงานการจัดทำข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด ได้แก่ ข้าว (นาปี/นาปรัง ประเภทข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเจ้า) พืชผัก จำนวน 54 ชนิด และไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 36 ชนิด พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรุงเทพมหานคร เมื่อคณะทำงานชุดดังกล่าวได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมทุก 4 เดือน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน