“บานเย็น เส้าเปา”ปลื้ม!โกยเงินเมล่อนอินทรีย์

110

ว่าที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงเยี่ยมแปลงตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรของพื้นที่นิคมสหกรณ์แม่สอด

30 พ.ย.63/ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรือนเกษตรอินทรีย์ ของนางบานเย็น เส้าเปา สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ที่ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนโรงเรือนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า แปลงดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์แม่สอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการปลูกเมล่อนพันธุ์จักรพรรดิ์ พันธุ์เอ็มเค และพันธุ์ทีเอ็มแอล 052 เนื้อเขียว และเนื้อส้ม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อจำหน่าย โดยมี สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมผลผลิต จัดทำแพคเก็จ และจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดของสมาชิก

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 500 ผล ต่อ 1 โรงเรือน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 750 กิโลกรัม ต่อ 1 โรงเรือน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 75,000 บาท ต่อ 1 รอบการผลิต ขณะเดียวกันยังได้วางแผนปลูกแตงโมในรอบต่อไป และพัฒนาช่องทางจำหน่ายในะบบออนไลน์ ทั้งนี้ ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ของสมาชิก ได้แบ่งพื้นที่ปลูกกล้วย ทุเรียน ปลูกผักอินทรีย์ และเลี้ยงวัวอีกด้วย

สำหรับ โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 โรงเรือน ดำเนินการโดยสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย ในภาพรวมสามารถสร้างรายได้รวมให้กับสมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 500,000 – 750,000 บาท ต่อ 1 รอบการผลิต

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสนับสนุนให้สมาชิกผลิตผักตามความชำนาญของตนเอง โดยเริ่มต้นปลูกแบบผักปลอดภัย และพัฒนายกระดับเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง นิคมสหกรณ์ที่ผลิตพืชผักอินทรีย์สามารถขยายไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ และวางแผนการผลิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งชนิดพืชผัก ปริมาณและคุณภาพ และนำไปสู่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างนิคมสหกรณ์ ร่วมกันส่งผลผลิตในพื้นที่ให้กับตลาด อาทิ โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และห้างโมเดิร์นเทรดต่อไปในอนาคต

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน