“ส่งเสริมสหกรณ์”เยี่ยมสหกรณ์นิคมแม่ระมาด

147

ว่าที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินสายเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์นิคมแม่ระมาด ดึงสหกรณ์แก้ปัญหาสินค้าเกษตรในพื้นที่

30พ.ย.63/ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ของสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 29พ.ย.63

ทั้งนี้ นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดยนำสินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ปลอดภัยจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและสมาชิกสหกรณ์ทั่วไป รวมถึงสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าจังหวัดตากและสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดตากมาจำหน่าย

รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต เช่น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ตาก จำกัด สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จำกัด กลุ่มแปรรูปข้าวอินทรีย์แม่ระวาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก ซึ่งทำให้มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณเดือนละ 25,000 บาท ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นการดำเนินการตามนโยบาย ของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนาร้านสหกรณ์ให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ  เช่น ข้าวสาร นม ผัก ผลไม้ เนื้อ อาหารแปรรูป ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภค คัดสรรสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สด สะอาดและปลอดภัย มาจำหน่ายภายในซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op

จากนั้น ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ของสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด รวมทั้งได้มอบนโยบาย และให้แนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ทางการตลาดให้กับสหกรณ์ เช่น ลานตากผลผลิต ขนาด 2 ไร่ โกดังเก็บผลผลิต โรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก 5 ตันต่อวัน โรงงานคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืช และโรงอบลดความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และมีความพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ AEC ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน