BLCP มอบศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

161

วันที่ 28 พ.ย.63  ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์  รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ โดยมี นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  นายกเทศบาลนครระยอง  นายยุทธนา  เจริญวงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  นายภุชงค์  สฤษฎีชัยกุล  ผอ.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมพิธี และ ร่วมกันปล่ยอพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

นายยุทธนา   เจริญวงศ์  กล่าวว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำจังหวัดระยอง อัญมณีแห่งเดียวและแลนมาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง ภายใต้ชื่องาน   “ BLCP สรรค์สร้าง ปล่อย ปลูก ป่าชายเลน ” เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน โดยบริษัทฯ ได้ซ่อมแซมอาคาร พร้อมตกแต่งภายในให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ปรับปรุงและร้อยเรียงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและระบบนิเวศป่าชายเลน  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ชาวระยอง ผู้สนใจและผู้เยี่ยมชม จะช่วยให้ชาวระยองและผู้มาเยี่ยมชมเกิดความรัก หวงแหน ผูกพันและร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสู่อนุชนรุ่นต่อๆไป  นอกจากพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำจังหวัดระยองแล้ว ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำ แม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า จำนวน 3 ล้านตัว  เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ  เก็บขยะในแม่น้ำบริเวณป่าชายเลนอีกด้วย

ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์  กล่าวว่า  โครงการพัฒนาป่าชายเลนแบบระยะยาว ตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 8 ปี  ซึ่งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการรักษาและดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบนิเวศป่าชายเลน การอยู่ร่วมกันของต้นไม้และสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน รวมถึงช่วยกันดูแลรักษาวัฒนธรรม ประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอัญมณีหนึ่งเดียวใน จ.ระยอง เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ เป็นจุดเช็คอิน ที่ทำให้มีผู้คนมาท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน