ส.ป.ก.บุกวังน้ำเขียวสอบพื้นที่ “ฟลอร่า พาร์ค”

155

ส.ป.ก. เดินหน้าสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีพื้นที่ฟลอร่าพาร์ค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

27พ.ย.63/ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ลงพื้นที่สืบสวนกรณี การอนุญาตให้ฟลอร่า พาร์ค ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2541 ณ บริษัท ฟลอร่าพาร์ค จำกัด ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อสืบหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพิจารณาสอบสวนถึงที่มีของการอนุญาตเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อประกอบในการเสาะหาข้อเท็จจริงที่มาของการอนุญาตต่อไป

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรแจ้งว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการอนุญาตถือว่าผิดเงื่อนไขตามประกาศที่ลงวันที่30 ตุลาคม 2563 ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ในเนื้อหาประกาศ คปก. ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดที่ในเขตที่ดินชุมชน สำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในการจัดการที่อยู่อาศัยหรือกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและรองรับการพัฒนาของสังคมชนบทสู่สังคมเมือง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา19(3)และ(12)แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2518และระเบียบ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับส.ป.ก.พ.ศ.2541 คปก.จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ1.ประกาศนี้เรียกว่า”ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อ2.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ3.ในประกาศนี้”ชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่าที่ดินในเขตส.ป.ก.ที่มีกลุ่มคนอยู่อาศัยเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งมีทั้งเกษตรกรที่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมในบริเวณนั้น และมีผู้ซึ่งมิได้เป็นเกษตรกร โดยมีการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยแล้วและมีการประกอบอาชีพอื่นๆหรือกิจการพาณิชย์ต่างๆเช่นร้านค้า ร้านบริการ รวมทั้งการประกอบกิจการสาธารณูปโภคที่จำเป็น สถานที่รับราชการตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น

“เขตที่ดินชุมชน”หมายความว่าชุมชนในพื้นที่ส.ป.ก. ที่คปก.กำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดที่ดินเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่เกษตรกรในการจัดการที่อยู่อาศัย กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินส.ป.ก.ตามมาตรา30วรรคห้า แห่งพ.ร.บ.ส.ป.ก.พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2532

“เกษตรกร”หมายความว่าเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในส่วนข้อ 4. การกำหนดเขตที่ดินชุมชน สำหรับการจัดที่ดินเพื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในการจัดการที่อยู่อาศัยหรือกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน มีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นเป็นชุมชนโดยมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่อยู่รวมกันมาเป็นเวลาอันสมควร มีการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ มีการตั้งถิ่นฐานแบบกระจัดกระจายตามพื้นที่เกษตรกรรม และตั้งถิ่นฐานโดยปลูกสร้างบ้านเรือนตามแนวของถนนหรือแนวของริมสองฝั่งแม่น้ำ ลำคลองตามสภาภูมิประเทศ
  2. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา พาณิชยกรรม เกษตรอุตสาหกรรม การคมนาคม การขนส่ง การท่องเที่ยว หรือการบริการสาธารณสุข เป็นต้น
  3. มีจำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่า40ครัวเรือน หรือความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่1-12คนต่อไร่ ตามาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย สำหรับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก

สำหรับข้อ 5. ให้ส.ป.ก.ดำเนินการกำหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินชุมชน โดยอาจประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดผังดังกล่าว

ข้อ 6. เกษตรกร บุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีความประสงค์ขอรับการจัดที่ดินในเขตที่ดินชุมชนเพื่อกิจการตามประกาศนี้ให้ยื่นคำขอต่อส.ป.ก.จังหวัด แห่งท้องที่นั้น ตามระเบียบ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2541ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

6.1.บุคคล หรือเกษตรกร ผู้มีบ้านเรือนอยู่อาศัยในเขตที่ดินชุมชนให้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินเฉพาะการจัดที่อยู่อาศัย

6.2.บุคคล หรือนิตบุคคล ให้ยื่นคำรับการจัดที่ดินเฉพาะกิจการสาธารณูปโภค หรือกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อ 7.เมื่อผู้มีอำนาจได้พิจารณาอนุญาตตามคำขอแล้ว นอกจากการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินส.ป.ก.พ.ศ.2541แล้วให้ส.ป.ก.ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)กรณีการอนุญาตการจัดที่ดิน ที่อยู่อาศัยสำหรับบุคคลที่ได้รับการจัดการที่ดินให้จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินส.ป.ก.และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน(ที่อยู่อาศัย)(ส.ป.ก.4-01 ช.)แนบท้ายสัญญาดังกล่าว

(2)การอนุญาตอื่นนอกเหนือจาก(1)ให้จัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม โดยให้เรียกเก็บค่าตอบแทนตามที่คปก.กำหนด

ทั้งนี้ในการคิดค่าตอบแทนสำหรับผู้รับอนุญาตใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามประกาศนี้ ที่ได้ประกอบกิจการไปก่อนการขออนุญาตตามประกาศนี้ ให้คิดค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของค่าตอบแทนตาม(2)

ข้อ 8 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้ให้นำเสนอคปก.เพื่อวินิจฉัยต่อไป

ทั้งนี้พื้นที่ฟลอร่า พาร์ค ไม่ได้เป็นพื้นที่ชุมชนที่ตะวามารถให้เช่าตามประกาศได้แล้วเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการพิจารณาอนุญาตให้เช่าก่อนประกาศของ คปก เพียงไม่กี่วันโดยอาศัยระเบียบเดิมที่ไม่มีความชัดเจนจนเป็นเหตุให้มีการย้ายสปก.จังหวัดนครราชสีมา และนำมาสู่การสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน