เตรียมตั้งศูนย์สิทธิมนุษยชน

101

กสม. เตรียมตั้งศูนย์สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ใช้ มรภ.รำไพพรรณี โครงข่ายศูนย์ศึกษาและประสานเพิ่มกลไกลส่งเสริม-คุ้มครองสิทธิฯ ให้ประชาชนภาคตะวันออก

27พ.ย63/ ที่ มรภ.รำไพพรรณี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก

ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้ว 1 แห่ง และเพื่อขยายกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงกลไกดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

ปีนี้ กสม. จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มอีก 1 แห่ง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีแผนจัดตั้งศูนย์ฯ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษามีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการสร้างและสนับสนุนข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนต่อไป