“ไหลแพไฟ” ขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำ

140

วันที่ 26 พ.ย.63 นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์    เปิดเผยว่า วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานวัฒนธรรม สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ประกอบกับจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ตลอดสองข้างฝั่งแม่น้ำน่าน มีแพกระชังเลี้ยงปลามากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีอาหารพื้นถิ่น ของกินที่มีเอกลักษณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงร่วมกับอำเภอตรอน โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ยกระดับงานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ได้แก่ “งานประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำเทศกาลกินปลา อาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาด” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการต่อยอด 5 F (Food Film Fashion Fighting Festival) จัดขึ้นระหว่างวันที่  3-5 ธันวาคม 63 ณ ชุมชนคุณธรรม   บ้านหาดสองแคว ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีการต่อยอด บวร On Tour และเป็น 1ใน 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบของประเทศไทย

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เทศกาลกินปลาอาหารพื้นบ้านและของกินต้องห้ามพลาด ชิม ช้อป แชะ แชร์ ที่ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT /OTOP การประกวดภาพถ่าย การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสงสีเสียง อันนำมาซึ่งการสร้างความสุข  ความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ได้เริ่มจัดขึ้น ครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2541 ในครั้งนั้นมีเพียงแพรูปจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เพียงแพเดียว  ในปี พ.ศ.2542  เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงได้กำหนดให้ประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดเป็นประจำทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และเป็นงานประเพณีสำคัญตลอดมา

แพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน 7 หลัง ได้แก่ แพหลังที่ 1 เอกองค์อมรินทร์ แพหลัง ที่ 2 นวมินทร์มหาราช แพหลังที่ 3 ปราชญ์แห่งแผ่นดิน แพหลังที่ 4 อัครศิลปิน แพหลังที่ 5 ภูมินทร์ภัทรราชัน   แพหลังที่ 6 คุ้มเกล้าประชาสุขสันต์ แพหลังที่ 7 ราชันแห่งราชา โดยเริ่มพิธีส่งแพทั้งหมด ณ ท่าน้ำวัดวังแดง ม.3  ต.วังแดง ล่องผ่านท่าน้ำเทศบาลตำบลตรอน ท่าน้ำอบต.บ้านแก่ง และเทศบาลตำบลบ้านแก่ง และไปหยุดจอดรวมกัน ณ ท่าน้ำวัดหาดสองแคว รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่องแพประมาณ 4  ชั่วโมง ผู้ล่องแพจะต้องบังคับประคองแพที่มีความกว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร ให้ผ่านช่องตอหม้อสะพานข้ามแม่น้ำ 3 สะพาน ให้ถึงจุดหมายปลายทางท่าน้ำวัดหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อย่างปลอดภัย ซึ่งตลอดสองฝั่งจะมีประชาชนเข้าร่วมชมความสวยงาม ยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มขึ้นมากทุกปี สร้างความสุข ความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน