ยกเลิกกำหนดระยะเวลาการเรียนจบแล้ว

201

อว. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต‘ไวส์ คิงดอม’หางานให้ตรงกับใจ

26 พ.ย.63/ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้มีมติให้ยกเลิกการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละระดับปริญญา ตามนโยบายของ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในการเรียนรู้องค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปริญญาตรีที่แต่เดิมให้เวลาในการศึกษา 8 ปี ปริญญาโท ไม่เกิน 5 ปี และปริญญาเอก ไม่เกิน 6 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพะวงกับการถูก “รีไทร์” กรณีไม่สามารถจบการศึกษาตามที่กำหนดไว้เดิม

ในเมื่อโลกเปลี่ยนไป และมหาเศรษฐีลำดับต้นของโลกก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความสามารถของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ “กระดาษ” แผ่นเดียว แต่อยู่ที่ประสบการณ์และความสามารถของบุคคลนั้นๆ

แต่…. ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา “การศึกษาและการจ้างงาน” ในประเทศไทย ได้กลายเป็นปัญหาที่แพร่หลายมากที่สุด โดยมีผลจากการสำรวจมากกว่าร้อยละ 60 ของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งประเทศ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวได้ว่า “อยากเรียนอะไร และอยากทำงานด้านไหน”

แม้จะมีโอกาสได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดัง แต่ถ้าคณะ และ/หรือ สาขานั้นๆ ไม่ใช่คำตอบของสิ่งที่ตัวเองชอบ ปลายทางแห่งผลลัพธ์ก็อาจจะเท่ากับศูนย์ ขณะที่ผู้ใหญ่เอง “ก็ไม่รู้ว่าอาชีพไหนเหมาะสมที่สุด” สำหรับตัวเอง

ปัญหาทั้ง 2 ข้อ บ่งชี้ว่า การค้นพบตัวเองเป็นปัญหาสำคัญสำหรับคนไทยทุกวัย ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนงานในอัตราที่สูงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้คนไทยจำนวนมาก ไม่มั่นใจในเป้าหมายระยะยาวทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ และตลาดงานไม่แน่นอน ซึ่งจะนำมาซึ่งความผันผวนของบุคลากร และจะผันแปรไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพของตลาดแรงงานไทยในที่สุด

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เล็งเห็นและติดตามประเด็นเหล่านี้มาโดยตลอด กระทั่งทีมบริหารของบริษัท ไวส์ คิงดอม จำกัด (www.wisekingdom.co) เข้าขอคำปรึกษาและขอรับการสนับสนุน “โครงการ WISE Student Career Discovery” เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการค้นหาความสนใจและความถนัดเพื่อช่วยก่อนการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียน

WISE Student Career Discovery มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ได้แก่ นักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้ใหญ่วัยทำงาน รู้จักความถนัดและค้นพบความสามารถของตัวเอง เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกคณะ และประกอบอาชีพที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

โดยนักเรียนมัธยม จะได้โปรแกรมแนะนำแนวทาง และช่วยค้นหาความสนใจที่แน่ชัดของตนเองก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย จะได้ข้อมูลสรุปอาชีพสาขาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมสายงานในปัจจุบันและอนาคต และสามารถทำความเข้าใจจากข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรมก่อนตัดสินใจเลือก/ค้นหาเส้นทางอาชีพให้กับตัวเอง และสำหรับผู้ใหญ่ในวัยทำงาน ก็จะได้รับข้อมูลชี้แนะอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด รวมทั้งยืนยันในความสามารถของตัวเอง เพิ่มความมั่นใจกับเส้นทางอาชีพในระยะยาว

ภายใต้แบบทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานจิตวิทยาเด็กและผู้ปกครอง และประเมินการรับรู้ด้าน competencies ของเด็ก  จากโปรแกรมฯ ของ WISE Student Career Discovery ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและผู้ปกครองได้

นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดรูปแบบ และการให้คำแนะนำทางอาชีพ (career guideline) กับ User ได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งยังสร้างความเท่าเทียมระหว่างเด็กในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้เหมือนกับเด็กที่อยู่ในเมืองหรือกรุงเทพฯ ได้อีกด้วย

การศึกษาสร้างคน แล้วคนก็สร้างประเทศ แต่ถ้าประเทศขาดเทคโนโลยี และ/หรือ ไม่มีนวัตกรรม รวมทั้งไร้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาก็จะตกยุค ทุกอย่างจะล้าสมัย และไม่ทันอกทันใจคนรุ่นใหม่….อย่างแน่นอน

บาย ณรงค์