“ธรรมนัส”ชวนร่วมงาน “วันดินโลก” ที่ ปากช่อง

191

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลกปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ที่ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน โดยกล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 มีการ บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างประเทศ  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4–8 ธันวาคม 2563 ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานวันดินโลก มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระราชปณิธานการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) นิทรรศการโมเดล ดิน หิน แห่งประเทศไทย

นิทรรศการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร สปก.ทองคำ,นิทรรศการฝนหลวง ตราพระราชทาน ร.9 นิทรรศการทหารผลิตพันธุ์พืชดี นิทรรศการ Smart Tumbon ตอบโจทย์แก้จน และไฮไลต์ของงาน นิทรรศการ Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพีคืนชีวี ที่หลากหลายให้ผืนดิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความหลากหลายทางชีวภาพในดินที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในดิน ทั้งที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ และที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่างกันในกระบวนการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้ประชาชนได้เข้าชม อาทิเช่น การจัดการดินไม้ผลพืชไร่พืชหมุนเวียน ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างผสมผสานอย่างยั่งยืน หญ้าแฝกกำแพงที่มีชีวิต สวนเกษตรพอเพียงพ้นภัยโควิด ระบบนิเวศดินน้ำป่าสัตว์อาศัย อนุรักษ์ดินและน้ำสู่ความยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ สัมผัสใกล้ชิดจุลินทรีย์มีชีวิตในดิน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และยังมีจุดเช็คอิน ดินโลกปี 63 ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ได้แก่ Landmark วันดินโลกสัญลักษณ์ลูกโลก World Soil Day ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทุ่งทานตะวัน เหลืองสะพรั่งหันตามตะวัน ประติมากรรมถ้าดิน หินงอก ทุ่งปอเทือง ชูดอกเหลือง หยั่งรากตรึงปุ๋ย ซุ้มไม้เลื้อย ทุ่งเลี้ยงสัตว์ แนวขั้นบันได

สำหรับงานเสวนาวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) และยังมีศูนย์ฝึกเกษตรสร้างอาชีพมั่นคงและมั่งคั่ง ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาดูงาน ทั้งด้านปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน สูตรพิเศษสร้างอาชีพ ด้านการแยกขยายเชื้อจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติ สร้างดินให้มีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ด้านระบบน้ำระบบปุ๋ย ต้นทุนต่ำ ผลตอบแทนยาว ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร เข้าสู่ Smart Agriculture นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมเล่านิทาน ชิงรางวัลระดับเยาวชน การเดิน Trail ดินโลก 63 การประกอบอาหาร ขนม พื้นบ้าน และการจาหน่ายสินค้า Otop ของดีประจำเมือง และอาหารอร่อย และภายในงานมีบริการรถพ่วงรับส่ง พร้อมมัคคุเทศก์ และวิทยากรเพื่อนำประชาชน ทุกท่านเที่ยวชมอย่างจุใจ

กานต์ เหมสมิติ รายงาน