นักโทษเรือนจำเชียงรายเตรียมก้าวสู่อนาคต

152

24 พ.ย.63  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง  ที่เรือนจำกลางเชียงราย อ.เมือง  จ.เชียงราย รุ่นที่ 5   โดยมีนายสมคิด ปริมิตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง  14 วัน เป็นคนไทยจำนวน 350 คน และที่เรือนจำ อ.เทิง  100  คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน

ผลการดำเนินงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริต่างๆ ของในหลวง ร.9 โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน