ลดอุบัติเหตุทางถนนเมืองโคราชช่วงเทศกาล

569

24 พย. ที่ห้อง ITLC สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา นายสิทธิพล  เสงี่ยม  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญและซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอในเขตรับผิดชอบของศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม 54 คน รุ่นที่ 2 ดำเนินการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์และศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา เข้าร่วมการประชุม 46 คน

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา /รายงาน