กรมทหารพรานที่ 33ขับเคลื่อนโครงการอาหารชุมชน

157

24พ.ย.63 ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า  อิงคุลานนท์ บ้านห้วยลอย หมู่ 6 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พ.อ.ภูมิสิน   สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33  กล่าวว่า ปัจจุบันกรมทหารพรานที่ 33 ขับเคลื่อนโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะมีหน่วยงานทหารแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 รับผิดชอบ  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

กรมทหารพรานที่ 33 รับผิดชอบ และโรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี กองพันทหารม้าที่ 10  กรมทหารม้าที่ 2 รับผิดชอบโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันกรมทหารพรานที่ 33 ขยายผลโครงการฯดังกล่าวให้กับประชาชนบ้านห้วยลอย ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จำนวน 25 ครอบครัวเพื่อให้ประชาชนนำผลผลิตไปรับประทานเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน